Đề cương học phần Pháp luật Đại cương


TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT II

KHOA CHÍNH TR

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HỌC

HỌC PHẦN :  PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

————0————-

1. Tên học phần :  PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

2- Số đơn vị học trình: 3 Đvht

3- Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ nhất

4- Phân bố thời gian:  Lý thuyết:                  37 tiết

Thảo luận Kiểm tra:  08 tiết

5- Điều kiện tiên quyết: Các môn học Triết học

6- Mục tiêu của học phần

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm, phạm trù chung cơ bản về Nhà nước và Pháp luật dưới góc độ của khoa học quản lý. Trên cơ sở đó, đi vào phân tích : cấu trúc của bộ máy Nhà nước cũng như chức năng, thẩm quyền và địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Tính chất pháp lý và cơ cấu của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; Một số nội dung cơ bản của Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật hình sự.

7- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần giới thiệu những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật XHCN, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, hệ thống pháp luật- ý thức pháp luật- pháp chế XHCN. Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật hành chính, Luật dân sự, Luật hình sự.

8- Nhiệm vụ của sinh viên

– Sinh viên phải đọc tài liệu tham khảo theo yêu cầu của giáo viên

– Dự lớp.

– Sinh viên phải làm bài tập cá nhân và theo nhóm

9- Tài liệu học tập

– Giáo trình chính

 1. Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Tập thể tác giả, Trường Đại học Luật HN, 1995.

2.    Pháp luật đại cương, Lê Minh Toàn (chủ biên), NXB Chính trị QG,  HN 2004

3.   Tập bài giảng Pháp luật đại cương của tập thể Thầy cô giáo Khoa Chính Trị.

– Tài liệu tham khảo

– Hiến pháp CHXHCN Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi bổ sung)

– Giáo trình lý luận chung về Nhà nước và pháp luật của Đại học Luật Hà nội.

– Bộ luật dân sự

– Bộ luật hình sự

– Các văn bản luật về tổ chức và hoạt động của: Quốc Hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp…

– Các văn bản, tài liệu khác

10- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

– Kiểm tra giữa kỳ

– Thi cuối kỳ

11- Thang điểm: Điểm chấm theo thang điểm 10 bằng phương pháp phân phối trọng số cho các nội dung:

12- Hình thức thi: Trắc nghiệm, bài tập tình huống

13- Nội dung học phần

Nội dung học phần được phân bố trong các chương như sau

Chương 1: (6 tiết)

Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật.

I/  Đại cương về Nhà nước

 1. Nguồn gốc và bản chất Nhà nước
 2. Đặc trưng – Kiểu và hình thức Nhà nước
 3. Chức năng – Bộ máy của Nhà nước

II/  Đại cương về Pháp luật

1. Nguồn gốc, bản chất của Pháp luật

2. Đặc điểm của pháp luật

3. Vai trò của Pháp luật

4. Kiểu và hình thức pháp luật

Chương 2: (8 tiết)

Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

I/  Giới thiệu về Hiến pháp Việt Nam

 1. Lược sử
 2. Các vấn đề cơ bản của Hiến pháp 1992

II/  Bộ máy nhà nước Việt Nam theo Hiến Pháp 1992

1/  Chủ tịch nước – Địa vị pháp lý của Chủ tịch nước

2/  Quốc hội – Nguyên tắc tổ chức, hoạt động – Địa vị pháp lý

3/  Chính phủ – Nguyên tắc tổ chức, hoạt động – Địa vị pháp lý

4/  Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân – Địa vị pháp lý

5/  Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân – Địa vị pháp lý

Chương 3: (8 tiết)

Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật Xã hội chủ nghĩa

I/  Quy phạm pháp luật XHCN

 1. Khái niệm, đặc điểm
 2. Cấu trúc, phương pháp diễn đạt, vai trò của quy phạm pháp luật

II/  Quan hệ pháp luật

 1. Khái niệm, đặc điểm
 2. Cơ cấu của quan hệ pháp luật
 3. Sự kiện pháp lý – Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật

Chương 4: (8 tiết)

Vi phạm pháp luật, Trách nhiệm pháp lý, Thực hiện pháp luật

I/ Vi phạm pháp luật

1.Khái niệm

2.Căn cứ cấu thành vi phạm pháp luật

II/  Trách nhiệm pháp lý

1.Khái niệm – Căn cứ truy cứu trách nhiệm pháp lý

2.Công tác phòng chống vi phạm pháp luật

III/  Thực hiện pháp luật

1.Khái niệm – Các hình thức thực hiện pháp luật

2.Hoạt động áp dụng pháp luật – Đặc điểm

3.Văn bản áp dụng pháp luật

Chương 5: (5 tiết)

Hệ thống  pháp luật, Ý thức pháp luật, Pháp chế XHCN

I/  Khái niệm – Các bộ phận cấu thành – Căn cứ để phân định các ngành luật

1/  Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tại Việt Nam

2/  Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

3/  Các ngành luật tại Việt Nam

4/  Công tác xây dựng pháp luật

II/  Ý thức pháp luật – Pháp chế XHCN

1.Ý thức pháp luật: Khái niệm – Đặc điểm – Vai trò

2. Pháp chế xã hội chủ nghĩa:

Chương 6: ( 10 tiết)

Một số nội dung cơ bản của Luật Hành chính, Luật Dân sự,

Luật Hình sự

I/  Luật Hành chính

1. Khái niệm chung

+ Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh

+ Đặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính

+ Chủ thể của luật hành chính

3. Vi phạm hành chính — Xử lý vi phạm hành chính

II/  Luật Dân sự

1.Khái niệm chung

+ Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh

+ Quan hệ pháp luật dân sự: Đặc điểm, nội dung

+ Các loại tài sản

2. Các hình thức sở hữu tài sản ở Việt Nam

3. Nghĩa vụ dân sự ( Khái niệm, đối tượng, căn cứ làm phát sinh) – Thực hiện nghĩa vụ dân sự

4. Một số chế định cơ bản của Luật Dân sự

+ Quyền Dân sự ( Quyền nhân thân, quyền sở hữu, quyền thừa kế)

+ Hợp đồng Dân sự

III/  Luật Hình sự

1.Khái niệm chung

+ Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh

+ Tội phạm, dấu hiệu nhận biết tội phạm

2. Các loại hình phạt

3. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt

4. Một vài loại tội phạm

14. Phân bố thời gian chi tiết của học phần.

Chương I: Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật.

TT NỘI DUNG THỜI GIAN TỔNG
Lý thuyết Xêmina và kiểm tra
1 I/  Đại cương về Nhà nước

1. Nguồn gốc và bản chất Nhà nước

2. Đặc trưng – Kiểu và hình thức Nhà nước

3. Chức năng – Bộ máy của Nhà nước

II/  Đại cương về Pháp luật

1. Nguồn gốc, bản chất của Pháp luật

2. Đặc điểm của pháp luật

3. Vai trò của pháp luật

4. Kiểu và hình thức pháp luật

2

3

1 6

Chương II: Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TT NỘI DUNG THỜI GIAN

TỔNG

Lý thuyết Xêmina và kiểm tra
2 I/  Giới thiệu về Hiến pháp Việt Nam

 1. Lược sử
 2. Các nội dung cơ bản của Hiến pháp 1992

II. Bộ máy nhà nước Việt Nam theo HP 1992

1. Bộ máy cơ quan nhà nước Việt Nam

2. Chủ tịch nước – Địa vị pháp lý của Chủ tịch nước

3. Quốc hội – Nguyên tắc tổ chức, hoạt động – Địa vị pháp lý

4. Chính phủ – Nguyên tắc tổ chức, hoạt động – Địa vị pháp lý

5. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân – Địa vị pháp lý

6. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân – Địa vị pháp lý

2

1

2

1

1

1

8

Chương III: Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật Xã hội chủ nghĩa

TT NỘI DUNG THỜI GIAN

TỔNG

Lý thuyết Xêmina và kiểm tra
3 I/  Quy phạm pháp luật XHCN

 1. Khái niệm, đặc điểm
 2. Cấu trúc, phương pháp diễn đạt, vai trò của quy phạm pháp luật

II/  Quan hệ pháp luật

 1. Khái niệm, đặc điểm
 2. Cơ cấu của quan hệ pháp luật
 3. Sự kiện pháp lý – Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật
3

3

2 8

Chương IV: Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý – Thực hiện pháp luật

TT NỘI DUNG THỜI GIAN TỔNG
Lý thuyết Xêmina và kiểm tra
4 I/ Vi phạm pháp luật

1.Khái niệm

2.Căn cứ cấu thành vi  phạm pháp luật

II/  Trách nhiệm pháp lý

1.Khái niệm – Căn cứ truy cứu trách nhiệm pháp lý

2.Công tác phòng chống vi phạm pháp luật

III/  Thực hiện pháp luật

1. Khái niệm – Các hình thức thực hiện pháp luật

2. Hoạt động áp dụng pháp luật – Đặc điểm, Các trường hợp cần tiến hành áp dụng pháp luật

2

2

2

2 8

Chương V: Hệ thống  pháp luật,  Ý thức pháp luật, Pháp chế XHCN

TT NỘI DUNG THỜI GIAN TỔNG
Lý thuyết Xêmina và kiểm tra
5 I. Hệ thống pháp luật

1. Khái niệm

2. Hệ thống cấu trúc của pháp luật

3. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tại Việt Nam

4. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

5. Các ngành luật tại Việt Nam

6. Công tác xây dựng pháp luật

II/  Ý thức pháp luật – Pháp chế XHCN

1.Ý thức pháp luật

1.1. Khái niệm

1.2.Cấu trúc

1.3. Nâng cao ý thức pháp luật

2. Pháp chế xã hội chủ nghĩa

2.1. Khái niệm

2.2. Yêu cầu cơ bản của pháp chế

2.3. Các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN

2

2

1 5

Chương VI: Một số nội dung cơ bản của Luật Hành chính, Luật Dân sự,

Luật Hình sự

TT NỘI DUNG THỜI GIAN

TỔNG

Lý thuyết Xêmina và kiểm tra
6 I/  Luật Hành chính

1. Khái niệm chung

1.1. Đối tượng điều chỉnh

1.2. Phương pháp điều chỉnh

2. Quan hệ pháp luật hành chính

2.1.Đặc điểm của quan hệ pháp luật hành

chính

2.2. Chủ thể của Quan hệ pháp luật hành chính

3. Hệ thống Luật Hành chính

4. Vi phạm hành chính –  Xử lý vi phạm hành chính

4.1 Vi phạm hành chính

4.1.1. Khái niệm vi phạm hành chính

4.1.2. Đặc điểm vi phạm hành chính

4.2. Xử lý vi phạm hành chính

4.2.1. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính

4.2.2. Nguyên tăc xử lý vi phạm hành chính

4.2.3. Các hình thức xử lý vi phạm hành chính

II/  Luật Dân sự

1.Khái niệm chung

1.1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh

1.2 Quan hệ pháp luật dân sự: Đặc điểm, nội dung

1.3 Các loại tài sản

2. Các hình thức sở hữu tài sản ở Việt Nam

3. Nghĩa vụ dân sự – Thực hiện nghĩa vụ dân sự

3.1  Khái niệm, đối tượng,

3.2  Căn cứ làm phát sinh

3.3  Khái niệm Thực hiện nghĩa vụ dân sự

4. Một số chế định cơ bản của Luật Dân sự

+ Quyền Dân sự ( Quyền nhân thân, quyền sở hữu, quyền thừa kế)

+ Hợp đồng Dân sự

III/  Luật Hình sự

1.Khái niệm chung

1.1 Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh

1.2 Tội phạm và những dấu hiệu nhận biết của tội phạm

1.3 Nguyên tắc pháp lý của Luật Hình sự

2.  Hình phạt và các biện pháp tư pháp

2.1. Khái niệm hình phạt

2.2. Hệ thống hình phạt

2.3. Các biện pháp tư pháp

3. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt

4. Một vài loại tội phạm

3

3

3

1 10

Đà nẵng, ngày 28 tháng 6  năm 2008

Khoa Chính trị                                                Tổ môn Triết

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: