Đề cương chương trình chi tiết học phần Luật Kinh tế


TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT II CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————                                                ———–00———–

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

LUẬT KINH TẾ ( HỆ TCCN NGÀNH KẾ TOÁN DN)

————0————-

1. Tên học phần : Luật kinh tế

2- Số đơn vị học trình: 2 Đvht

3- Trình độ: Dành cho học sinh năm thứ hai

4- Phân bố thời gian:  Lý thuyết:                  28 tiết

Thảo luận Kiểm tra:  02 tiết

5- Điều kiện tiên quyết: Các môn học Chính trị, Pháp luật Đại cương

6- Mục tiêu của học phần

Học phần cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản trong quản lý kinh tế về chủ thể kinh doanh, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc Trung cấp chuyên nghiệp thì việc giảng dạy môn Luật Kinh Tế là cần thiết

7- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần giới thiệu những vấn đề cơ bản về quy chế pháp lý nói chung về thành lập, tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp. chế độ pháp lý về các chủ thể kinh doanh, pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại, về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại và địa vị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế

8- Nhiệm vụ của học sinh

– Học sinh phải đọc tài liệu tham khảo theo yêu cầu của giáo viên

– Dự lớp.

– Học sinh phải làm bài tập cá nhân và theo nhóm

9- Tài liệu học tập

– Giáo trình chính

  1. Giáo trình Luật Kinh tế, Tập thể tác giả, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 1999.

2.   Tập bài giảng Luật Kinh tế của tập thể Thầy cô giáo Khoa Kinh tế.

– Tài liệu tham khảo

– Hiến pháp CHXHCN Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi bổ sung)

– Giáo trình Pháp luật kinh tế, tập thể tác giả, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân do TS. Nguyễn Hợp Toàn chủ biên.

– Bộ Luật Dân sự 2005

– Luật Doanh nghiệp 2005

– Luật Thương mại 2005

– Luật Đầu tư 2005

– Luật Hợp tác xã 2005

– Pháp lệnh trọng tài Thương mại 2003

– Các văn bản luật về tổ chức và hoạt động của: Quốc Hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp…

– Các văn bản, tài liệu khác

10- Tiêu chuẩn đánh giá học

– Kiểm tra giữa kỳ

– Thi cuối kỳ

11- Thang điểm: Điểm chấm theo thang điểm 10 bằng phương pháp phân phối trọng số cho các nội dung:

12- Hình thức thi: Trắc nghiệm, tự luận, bài tập tình huống

13- Nội dung học phần

Nội dung học phần được phân bố trong các chương như sau

Chương 1: ( 3 tiết)

Những vấn đề chung về pháp luật trong hoạt động Kinh doanh

I. Khuân khổ pháp luật cho hoạt động kinh doanh

1. Hoạt động kinh doanh và hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế

2. Pháp luật điều chỉnh hoạt động Kinh doanh

II. Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh

1. Nội dung quản lý nhà nước vê về kinh tế

2. Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế

Chương 2: (8 tiết)

Quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động

của Doanh nghiệp.

I. – Khái niệm, đặc điểm và phân loại Doanh nghiệp

1. Khái niệm và đặc điểm của Doanh nghiệp

2. Phân loại Doanh nghiệp

3. Vấn đề giới hạn trách nhiệm trong kinh doanh

II. Điều kiện và thủ tục cơ bản để thành lập Doanh nghiệp

1. Những điều kiện cơ bản để thành lập Doanh nghiệp

2. Thủ tục chung để thành lập Doanh nghiệp

3. Tổ chức lại Doanh nghiệp

III. Pháp luật về giải thể và phá sản Doanh nghiệp

1. Giải thể Doanh nghiệp

2. Phá sản Doanh nghiệp

IV. Những quyền và nghĩa vụ cơ bản của Doanh nghiệp trong kinh doanh.

1. Những quyền của Doanh nghiệp trong kinh doanh

2. Những nghĩa vụ của Doanh nghiệp trong kinh doanh.

Chương 3: ( 8 tiết)

Chế độ pháp lý về các chủ thể kinh doanh

I. Doanh nghiệp tư nhân

1. Khái niệm và đặc điểm của Doanh nghiệp tư nhân

2. Thành lập DNTN, quản lý và hoạt động.

II. Công ty

1. Khái niệm chung về công ty và các loại công ty

2. Công ty cổ phần – Khái niệm và đặc điểm

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên

4. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

5. Công ty hợp danh

III. Doanh nghiệp nhà nước – Khái niệm, đặc điểm

IV. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

V. Hợp tác xã

VII. Tổ hợp tác

Chương 4: (4 tiết)

Pháp luật về Hợp đồng trong Kinh doanh – Thương mại

I. Khái quát về Pháp luật Hợp đồng

1. Khái niệm Hợp đồng

2. Phân loại Hợp đồng

II. Hợp đồng Dân sự

1. Chủ thể của Hợp đồng Dân sự

2. Nội dung của Hợp đồng Dân sự

3. Trình tự giao kết Hợp đồng Dân sự

4. Chế độ sửa đổi chấm dứt Hợp đồng Dân sự

5. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

6. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng dân sự

6.1 Khái niệm đặc điểm trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng dân sự

6.2 Các hình thức trách nhiệm do vi phạm hợp đồng dân sự

Chương 5: ( 5 tiết)

Pháp luật về giải quyết các tranh chấp Kinh doanh – Thương mại

I. Giải quyết tranh chấp kinh doanh – thương mại theo thủ tục trọng tài

1. Tổ chức đặc trưng của Trọng Tài thương mại

2. Thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại

3. Tố tụng trọng tài

II. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Toà án nhân dân

1. Khái niệm vụ việc kinh doanh – thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân

2. Cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng

3. Thủ tục giải quyết vụ án Kinh doanh – Thương mại

4. Thi hành bản án, quyết định của Toà án

14. Phân bố thời gian chi tiết học phần

Chương 1: ( 3 tiết)

Những vấn đề chung về pháp luật trong hoạt động Kinh doanh

TT NỘI DUNG THỜI GIAN TỔNG
Lý thuyết Xêmina và kiểm tra
1 I. Khuân khổ pháp luật cho hoạt động kinh doanh

1. Hoạt động kinh doanh và hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế

2. Pháp luật điều chỉnh hoạt động Kinh doanh

II. Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh

1. Nội dung quản lý nhà nước vê về kinh tế

2. Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế

1

2

3

Chương 2: (8 tiết)

Quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động

của Doanh nghiệp.

TT NỘI DUNG THỜI GIAN TỔNG
Lý thuyết Xêmina và kiểm tra
2 I. – Khái niệm, đặc điểm và phân loại Doanh nghiệp

1. Khái niệm và đặc điểm của Doanh nghiệp

2. Phân loại Doanh nghiệp

3. Vấn đề giới hạn trách nhiệm trong kinh doanh

II. Điều kiện và thủ tục cơ bản để thành lập Doanh nghiệp

1. Những điều kiện cơ bản để thành lập Doanh nghiệp

2. Thủ tục chung để thành lập Doanh nghiệp

3. Tổ chức lại Doanh nghiệp

III. Pháp luật về giải thể và phá sản Doanh nghiệp

1. Giải thể Doanh nghiệp

2. Phá sản Doanh nghiệp

IV. Những quyền và nghĩa vụ cơ bản của Doanh nghiệp trong kinh doanh.

1. Những quyền của Doanh nghiệp trong kinh doanh

2. Những nghĩa vụ của Doanh nghiệp trong kinh doanh.

2

3

2

1

1 9

Chương 3: ( 8 tiết)

Chế độ pháp lý về các chủ thể kinh doanh

TT NỘI DUNG THỜI GIAN TỔNG
Lý thuyết Xêmina và kiểm tra
1 I. Doanh nghiệp tư nhân

1. Khái niệm và đặc điểm của Doanh nghiệp tư nhân

2. Thành lập DNTN, quản lý và hoạt động.

II. Công ty

1. Khái niệm chung về công ty và các loại công ty

2. Công ty cổ phần – Khái niệm và đặc điểm

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên

4. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

5. Công ty hợp danh

III. Doanh nghiệp nhà nước – Khái niệm, đặc điểm

IV. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

V. Hợp tác xã

VII. Tổ hợp tác

1

4

1

1

1

8

Chương 4: (4 tiết)

Pháp luật về Hợp đồng trong Kinh doanh – Thương mại

TT NỘI DUNG THỜI GIAN TỔNG
Lý thuyết Xêmina và kiểm tra
I. Khái quát về Pháp luật Hợp đồng

1. Khái niệm Hợp đồng

2. Phân loại Hợp đồng

II. Hợp đồng Dân sự

1. Chủ thể của Hợp đồng Dân sự

2. Nội dung của Hợp đồng Dân sự

3. Trình tự giao kết Hợp đồng Dân sự

4. Chế độ sửa đổi chấm dứt Hợp đồng Dân sự

5. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

6. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng dân sự

6.1 Khái niệm đặc điểm trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng dân sự

6.2 Các hình thức trách nhiệm do vi phạm hợp đồng dân sự

1

3

4

Chương 5: ( 5 tiết)

Pháp luật về giải quyết các tranh chấp Kinh doanh – Thương mại

TT NỘI DUNG THỜI GIAN TỔNG
Lý thuyết Xêmina và kiểm tra
I. Giải quyết tranh chấp kinh doanh – thương mại theo thủ tục trọng tài

1. Tổ chức đặc trưng của Trọng Tài thương mại

2. Thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại

3. Tố tụng trọng tài

II. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Toà án nhân dân

1. Khái niệm vụ việc kinh doanh – thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân

2. Cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng

3. Thủ tục giải quyết vụ án Kinh doanh – Thương mại

4. Thi hành bản án, quyết định của Toà án

2

3

1 6

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 01 năm 2009

Ban giám hiệu duyệt                                                      Khoa Kinh tế

Advertisements

2 phản hồi

  1. chua co de cuong on tap cua khoa 09 ha thay?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: